സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക സംവരണം – KS&SSR ഭേദഗതിയായി

പൊതുവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ 10% സംവരണം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് & സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് 23/10/2020 ലെ GO(P) No.14/2020/P&ARD നമ്പർ ഉത്തരവായി. ഇതോടെ

HSSTA പ്രതിഷേധ സാക്ഷ്യം

നിയമനങ്ങൾക്കായി മഷിയിട്ടു നോക്കി HSSTA പ്രതിഷേധസാക്ഷ്യം 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 പി എസ് സി അഡ്വൈസ് മെമ്മോ ലഭിച്ച് എട്ട് മാസമായി നിയമനം ലഭിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഒൻപത് മാസമായി സീനിയർ നിയമനം ലഭിക്കാത്ത

1 5 6 7 8 9 12