കണ്ണകന്നാലും..

കോവിഡ്കാല സർഗ്ഗാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കൾച്ചറൽ ഫോറം പുറത്തിറക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗാനോപഹാരം..
Lyric : Smitha KB
Music : Anil Sreedhar
Singers : Sreekumar PS & Geetha P Nair
Artists : Haritha & Swathy Krishnan

hsstaplus
Author: hsstaplus

Recognized as per Order Number – GO (MS) 22/2011 P & ARD Dated 18/07/2011

Leave a Reply